Ramtek

Dharmashala Name – Digambar Jain Dharmashala. Dharmashala Address – Digambar Jain Dharmashala, Ramtek, Nagpur District.

Lalpur

Dharmashala Name – Itwar Shengan Mandir and Dharmashala Dharmashala Address – Itwar Shengan Mandir and Dharmashala Lalpur, Nagpur.

Ellora

Dharmashala Name – Sri Suparshwanatha Jain Gurukula. Dharmashala Address – Sri Suparshwanatha Jain Gurukula, Main Road, Ellora Village.

Kachaner

Dharmashala Name – Sri Chintamani Parshwanath Jain Dharmashala. Dharmashala Address – Sri Chintamani Parshwanath Jain Dharmashala, Kachaner, Aurangabad District.

Mumbai

Dharmashala Name – Digambar Jain Dharmashala. Dharmashala Address – Digambar Jain Dharmashala, C.P.Tank Circle, Hirabagh, Mumbai. Dharmashala Name – Sri Adinatha Bahubali Jain temple. Dharmashala Address – Sri Adinatha Bahubali Jain temple / Dharmashala, Inside Trimurthy National Park, Borivile, (Poudanapur), Mumbai. Dharmashala Name – Marvadi Fathepuriya Panchayathivadi Trust. Dharmashala Address – Marvadi Fathepuriya Panchayathivadi Trust, […]

Pune

Dharmashala Name – Digambar Jain Dharmashala. Dharmashala Address – Digambar Jain Dharmashala, Pune. Dharmashala Name – Gujarathi Bandhu Athitigruha Shukravarpet. Dharmashala Address – Gujarathi Bandhu Athitigruha Shukravarpet, Pune.

Kumbhoj

Dharmashala Name – Digambar Jain Dharmashala. Dharmashala Address – Digambar Jain Dharmashala, Kumbhoj. Bhojanashala_availability – Yes

Kolhapur

Dharmashala Name – Sri Lakshmisena Bhatarakha Math and Dharmashala. Dharmashala Address – Sri Lakshmisena Bhatarakha Math and Dharmashala, Shukravarapete, Kolhapur.

error: Jain Heritage Centres - Celebrating Jain Heritage.....Globally!