Chennai

::jseblod::dharmashala::/jseblod::::dharmashala::1::/dharmashala:: ::jseblod_dharmashala::dharmashala_details::/jseblod_dharmashala::::dharmashala_name|0|dharmashala::Sri Chandraprabha Digambar Jain Dharmashala::/dharmashala_name|0|dharmashala::::dharmashala_address|0|dharmashala::Sri Chandraprabha Digambar Jain Dharmashala,No. 34, Subramanya Modaliyar Street,(Near Pillaiyar Koil Street),Sowcarpet, Chennai – 600079::/dharmashala_address|0|dharmashala::::dharmashala_phone_no|0|dharmashala::044-25242319 Mr.Vijayraj – Manager 09884260893::/dharmashala_phone_no|0|dharmashala::::dharmashala_email|0|dharmashala:: ::/dharmashala_email|0|dharmashala::::dharmashala_website|0|dharmashala:: ::/dharmashala_website|0|dharmashala::::type_of_rooms|0|dharmashala::Double Rooms,Dormitory::/type_of_rooms|0|dharmashala::::total_no_of_rooms_available|0|dharmashala::5::/total_no_of_rooms_available|0|dharmashala::::dharmashala_additional_details|0|dharmashala:: 5 double Bed Rooms and a dormitory is available to Accommodate 30 People. ::/dharmashala_additional_details|0|dharmashala::::bhojanashala_availability|0|dharmashala::N/A::/bhojanashala_availability|0|dharmashala::::jseblodend_dharmashala::::/jseblodend_dharmashala:: ::jseblodend::::/jseblodend::

Tirumalai (Arihantagiri)

::jseblod::dharmashala::/jseblod::::dharmashala::1::/dharmashala:: ::jseblod_dharmashala::dharmashala_details::/jseblod_dharmashala::::dharmashala_name|0|dharmashala::Acharya Sri Akalanka Vidyapeetha::/dharmashala_name|0|dharmashala::::dharmashala_address|0|dharmashala::Acharya Sri Akalanka Vidyapeetha,Sri Kshetra Arihantagiri Jain Math,Sri Kshetra Arihantagiri, Tirumalai, Polur Taluk,Tiruvannamalai District, Tamilnadu – 606907.::/dharmashala_address|0|dharmashala::::dharmashala_phone_no|0|dharmashala::04181-244325, 09486050929, 09500231814, 0994475521::/dharmashala_phone_no|0|dharmashala::::dharmashala_email|0|dharmashala:: ::/dharmashala_email|0|dharmashala::::dharmashala_website|0|dharmashala:: ::/dharmashala_website|0|dharmashala::::type_of_rooms|0|dharmashala::Double Rooms,Dormitory::/type_of_rooms|0|dharmashala::::total_no_of_rooms_available|0|dharmashala:: ::/total_no_of_rooms_available|0|dharmashala::::dharmashala_additional_details|0|dharmashala:: N/A ::/dharmashala_additional_details|0|dharmashala::::bhojanashala_availability|0|dharmashala::Yes::/bhojanashala_availability|0|dharmashala::::jseblodend_dharmashala::::/jseblodend_dharmashala:: ::jseblodend::::/jseblodend::

error: Jain Heritage Centres - Celebrating Jain Heritage.....Globally!