Vardhamana Mahavira

::jseblod::tirthankar::/jseblod::::tirthankar::1::/tirthankar:: ::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::::fathers_name|0|tirthankar::Siddartha::/fathers_name|0|tirthankar::::mothers_name|0|tirthankar::Trishaladevi::/mothers_name|0|tirthankar::::body_colour|0|tirthankar::Golden::/body_colour|0|tirthankar::::birth_place|0|tirthankar::Kundalpura::/birth_place|0|tirthankar::::family_of_birth|0|tirthankar::Natha::/family_of_birth|0|tirthankar::::symbol|0|tirthankar::Lion::/symbol|0|tirthankar::::sun_sign|0|tirthankar::Virgo::/sun_sign|0|tirthankar::::life_span|0|tirthankar::72 years::/life_span|0|tirthankar::::height|0|tirthankar::7 hands::/height|0|tirthankar::::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Kularaja::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::::period_of_medidation|0|tirthankar::12 Years::/period_of_medidation|0|tirthankar::::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::::ganadhara|0|tirthankar::Gauthama and other 11 members::/ganadhara|0|tirthankar::::muni|0|tirthankar::14000::/muni|0|tirthankar::::aryika|0|tirthankar::36000::/aryika|0|tirthankar::::shravaka|0|tirthankar::159000::/shravaka|0|tirthankar::::shravika|0|tirthankar::318000::/shravika|0|tirthankar::::chief_aryika|0|tirthankar::Chandana::/chief_aryika|0|tirthankar::::chief_listener|0|tirthankar::Shrenika::/chief_listener|0|tirthankar::::yaksha|0|tirthankar::Matanga::/yaksha|0|tirthankar::::yakshi|0|tirthankar::Siddayini::/yakshi|0|tirthankar::::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Pavapuri::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::::garbha_kalyan|0|tirthankar::Ashada Shukla 6::/garbha_kalyan|0|tirthankar::::janma_kalyana|0|tirthankar::Chaitra Shukla 13::/janma_kalyana|0|tirthankar::::diksha_kalyana|0|tirthankar::Margashira Krishna 10::/diksha_kalyana|0|tirthankar::::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Vaishaka Shukla 10::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Kartika Krishna 15, Diali::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar:: ::jseblodend::::/jseblodend::

Parshwanatha

::jseblod::tirthankar::/jseblod::::tirthankar::1::/tirthankar:: ::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::::fathers_name|0|tirthankar::Vishwasena::/fathers_name|0|tirthankar::::mothers_name|0|tirthankar::Vamadeva::/mothers_name|0|tirthankar::::body_colour|0|tirthankar::Green::/body_colour|0|tirthankar::::birth_place|0|tirthankar::Kashi::/birth_place|0|tirthankar::::family_of_birth|0|tirthankar::Ugra::/family_of_birth|0|tirthankar::::symbol|0|tirthankar::Snake::/symbol|0|tirthankar::::sun_sign|0|tirthankar::Scorpio::/sun_sign|0|tirthankar::::life_span|0|tirthankar::100 years::/life_span|0|tirthankar::::height|0|tirthankar::9 hands::/height|0|tirthankar::::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Dhyanaambhara::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::::period_of_medidation|0|tirthankar::4 months::/period_of_medidation|0|tirthankar::::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::::ganadhara|0|tirthankar::Swyambhu and other 10 members::/ganadhara|0|tirthankar::::muni|0|tirthankar::16000::/muni|0|tirthankar::::aryika|0|tirthankar::38000::/aryika|0|tirthankar::::shravaka|0|tirthankar::164000::/shravaka|0|tirthankar::::shravika|0|tirthankar::377000::/shravika|0|tirthankar::::chief_aryika|0|tirthankar::Sulochana::/chief_aryika|0|tirthankar::::chief_listener|0|tirthankar::Ajitha::/chief_listener|0|tirthankar::::yaksha|0|tirthankar::Dharanendra::/yaksha|0|tirthankar::::yakshi|0|tirthankar::Padmavathi::/yakshi|0|tirthankar::::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Sammedagiri Suvarnabhadrakuta::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::::garbha_kalyan|0|tirthankar::Vaishaka Krishna 2::/garbha_kalyan|0|tirthankar::::janma_kalyana|0|tirthankar::Pushya Krishna 11::/janma_kalyana|0|tirthankar::::diksha_kalyana|0|tirthankar::Pushya Krishna 11::/diksha_kalyana|0|tirthankar::::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Chaitra Krishna 4::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Shravana Shukla 7, Mukuta Sapthami::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar:: ::jseblodend::::/jseblodend::

Neminatha

::jseblod::tirthankar::/jseblod::::tirthankar::1::/tirthankar:: ::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::::fathers_name|0|tirthankar::Samudra Vijaya::/fathers_name|0|tirthankar::::mothers_name|0|tirthankar::Shivadevi::/mothers_name|0|tirthankar::::body_colour|0|tirthankar::Blue::/body_colour|0|tirthankar::::birth_place|0|tirthankar::Dwaraka::/birth_place|0|tirthankar::::family_of_birth|0|tirthankar::Hari::/family_of_birth|0|tirthankar::::symbol|0|tirthankar::Conch::/symbol|0|tirthankar::::sun_sign|0|tirthankar::Shivadevi::/sun_sign|0|tirthankar::::life_span|0|tirthankar::1 thousand years::/life_span|0|tirthankar::::height|0|tirthankar::10 Dhanush::/height|0|tirthankar::::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Varadatta::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::::period_of_medidation|0|tirthankar::53 days::/period_of_medidation|0|tirthankar::::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::::ganadhara|0|tirthankar::Varadatta and other 11 members::/ganadhara|0|tirthankar::::muni|0|tirthankar::18000::/muni|0|tirthankar::::aryika|0|tirthankar::40000::/aryika|0|tirthankar::::shravaka|0|tirthankar::169000::/shravaka|0|tirthankar::::shravika|0|tirthankar::339000::/shravika|0|tirthankar::::chief_aryika|0|tirthankar::Yakshashri::/chief_aryika|0|tirthankar::::chief_listener|0|tirthankar::Ugrasena::/chief_listener|0|tirthankar::::yaksha|0|tirthankar::Sarvahna::/yaksha|0|tirthankar::::yakshi|0|tirthankar::Kushmandini::/yakshi|0|tirthankar::::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Ujjanthagiri::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::::garbha_kalyan|0|tirthankar::Kartika Krishna 6::/garbha_kalyan|0|tirthankar::::janma_kalyana|0|tirthankar::Shravana Shukla 6::/janma_kalyana|0|tirthankar::::diksha_kalyana|0|tirthankar::Shravana Shukla 6::/diksha_kalyana|0|tirthankar::::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Ashwayuja Shukla 1::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Ashada Shukla 7::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar:: ::jseblodend::::/jseblodend::

Naminatha

::jseblod::tirthankar::/jseblod::::tirthankar::1::/tirthankar:: ::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::::fathers_name|0|tirthankar::Vjayaraja::/fathers_name|0|tirthankar::::mothers_name|0|tirthankar::Vapradevi::/mothers_name|0|tirthankar::::body_colour|0|tirthankar::Golden::/body_colour|0|tirthankar::::birth_place|0|tirthankar::Mithila::/birth_place|0|tirthankar::::family_of_birth|0|tirthankar::Ikshvaku::/family_of_birth|0|tirthankar::::symbol|0|tirthankar::Blue Lotus::/symbol|0|tirthankar::::sun_sign|0|tirthankar::Aries::/sun_sign|0|tirthankar::::life_span|0|tirthankar::10 thousand years::/life_span|0|tirthankar::::height|0|tirthankar::15 Dhanush::/height|0|tirthankar::::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Datta::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::::period_of_medidation|0|tirthankar::9 years::/period_of_medidation|0|tirthankar::::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::::ganadhara|0|tirthankar::Suprabhas and 18 other members::/ganadhara|0|tirthankar::::muni|0|tirthankar::20000::/muni|0|tirthankar::::aryika|0|tirthankar::41000::/aryika|0|tirthankar::::shravaka|0|tirthankar::170000::/shravaka|0|tirthankar::::shravika|0|tirthankar::348000::/shravika|0|tirthankar::::chief_aryika|0|tirthankar::Bhargavashri::/chief_aryika|0|tirthankar::::chief_listener|0|tirthankar::Ajitanjaya::/chief_listener|0|tirthankar::::yaksha|0|tirthankar::Viduthprabha::/yaksha|0|tirthankar::::yakshi|0|tirthankar::Chamundi::/yakshi|0|tirthankar::::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Sammedagiri Mitradharakuta::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::::garbha_kalyan|0|tirthankar::Ashwayuja Krishna 2::/garbha_kalyan|0|tirthankar::::janma_kalyana|0|tirthankar::Ashada Krishna 10::/janma_kalyana|0|tirthankar::::diksha_kalyana|0|tirthankar::Ashada Krishna 10::/diksha_kalyana|0|tirthankar::::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Margashira Krishna 11::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Vaishaka Krishna 14::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar:: ::jseblodend::::/jseblodend::

Munisuvrata

::jseblod::tirthankar::/jseblod::::tirthankar::1::/tirthankar:: ::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::::fathers_name|0|tirthankar::Sumithra::/fathers_name|0|tirthankar::::mothers_name|0|tirthankar::Somadevi::/mothers_name|0|tirthankar::::body_colour|0|tirthankar::Blue::/body_colour|0|tirthankar::::birth_place|0|tirthankar::Rajagruha::/birth_place|0|tirthankar::::family_of_birth|0|tirthankar::Hari::/family_of_birth|0|tirthankar::::symbol|0|tirthankar::Tortoise::/symbol|0|tirthankar::::sun_sign|0|tirthankar::Capricorn::/sun_sign|0|tirthankar::::life_span|0|tirthankar::30 thousand years::/life_span|0|tirthankar::::height|0|tirthankar::15 Dhanush::/height|0|tirthankar::::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Vrishabasena::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::::period_of_medidation|0|tirthankar::11 months::/period_of_medidation|0|tirthankar::::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::::ganadhara|0|tirthankar::Mallimuni and other 18 members::/ganadhara|0|tirthankar::::muni|0|tirthankar::30000::/muni|0|tirthankar::::aryika|0|tirthankar::50000::/aryika|0|tirthankar::::shravaka|0|tirthankar::172000::/shravaka|0|tirthankar::::shravika|0|tirthankar::350000::/shravika|0|tirthankar::::chief_aryika|0|tirthankar::Pushpadantha::/chief_aryika|0|tirthankar::::chief_listener|0|tirthankar::Subhauma::/chief_listener|0|tirthankar::::yaksha|0|tirthankar::Purushavara::/yaksha|0|tirthankar::::yakshi|0|tirthankar::Bahurupini::/yakshi|0|tirthankar::::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Sammedagiri Nirjarakuta::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::::garbha_kalyan|0|tirthankar::Shravna Krishna 2::/garbha_kalyan|0|tirthankar::::janma_kalyana|0|tirthankar::Chaitra Krishna 5::/janma_kalyana|0|tirthankar::::diksha_kalyana|0|tirthankar::Vaishaka Krishna 10::/diksha_kalyana|0|tirthankar::::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Vaishaka Krishna 10::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Phalguna Krishna 12::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar:: ::jseblodend::::/jseblodend::

Mallinatha

::jseblod::tirthankar::/jseblod::::tirthankar::1::/tirthankar:: ::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::::fathers_name|0|tirthankar::Kumbharaja::/fathers_name|0|tirthankar::::mothers_name|0|tirthankar::Suprabhadevi::/mothers_name|0|tirthankar::::body_colour|0|tirthankar::Golden::/body_colour|0|tirthankar::::birth_place|0|tirthankar::Mithila::/birth_place|0|tirthankar::::family_of_birth|0|tirthankar::Ikshvaku::/family_of_birth|0|tirthankar::::symbol|0|tirthankar::Kalasha::/symbol|0|tirthankar::::sun_sign|0|tirthankar::Aries::/sun_sign|0|tirthankar::::life_span|0|tirthankar::55 thousand years::/life_span|0|tirthankar::::height|0|tirthankar::25 Dhanush::/height|0|tirthankar::::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Nandisenaraja::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::::period_of_medidation|0|tirthankar::6 days::/period_of_medidation|0|tirthankar::::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::::ganadhara|0|tirthankar::Vishakacharya and other 28 members::/ganadhara|0|tirthankar::::muni|0|tirthankar::40000::/muni|0|tirthankar::::aryika|0|tirthankar::55000::/aryika|0|tirthankar::::shravaka|0|tirthankar::183000::/shravaka|0|tirthankar::::shravika|0|tirthankar::170000::/shravika|0|tirthankar::::chief_aryika|0|tirthankar::Arasena::/chief_aryika|0|tirthankar::::chief_listener|0|tirthankar::Narayana::/chief_listener|0|tirthankar::::yaksha|0|tirthankar::Kubera::/yaksha|0|tirthankar::::yakshi|0|tirthankar::Aparajita::/yakshi|0|tirthankar::::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Sammedagiri Samvalakuta::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::::garbha_kalyan|0|tirthankar::Chaitra Shuddha 1::/garbha_kalyan|0|tirthankar::::janma_kalyana|0|tirthankar::Margashira Shuddha 11::/janma_kalyana|0|tirthankar::::diksha_kalyana|0|tirthankar::Margashira Shuddha 11::/diksha_kalyana|0|tirthankar::::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Pushya Krishna 2::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Phalguna Shuddha 5::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar:: ::jseblodend::::/jseblodend::

Aranatha

::jseblod::tirthankar::/jseblod::::tirthankar::1::/tirthankar:: ::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::::fathers_name|0|tirthankar::Sudarshana::/fathers_name|0|tirthankar::::mothers_name|0|tirthankar::Mitrasena::/mothers_name|0|tirthankar::::body_colour|0|tirthankar::Golden::/body_colour|0|tirthankar::::birth_place|0|tirthankar::Hastinapur::/birth_place|0|tirthankar::::family_of_birth|0|tirthankar::Kuru::/family_of_birth|0|tirthankar::::symbol|0|tirthankar::Fish::/symbol|0|tirthankar::::sun_sign|0|tirthankar::Pisces::/sun_sign|0|tirthankar::::life_span|0|tirthankar::84 thousand years::/life_span|0|tirthankar::::height|0|tirthankar::30 Dhanush::/height|0|tirthankar::::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Aparajitha::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::::period_of_medidation|0|tirthankar::16 years::/period_of_medidation|0|tirthankar::::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::Mango Tree::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::::ganadhara|0|tirthankar::Kubharya and other 30 members::/ganadhara|0|tirthankar::::muni|0|tirthankar::50000::/muni|0|tirthankar::::aryika|0|tirthankar::165800::/aryika|0|tirthankar::::shravaka|0|tirthankar::184000::/shravaka|0|tirthankar::::shravika|0|tirthankar::372000::/shravika|0|tirthankar::::chief_aryika|0|tirthankar::Kurmashri::/chief_aryika|0|tirthankar::::chief_listener|0|tirthankar::Kunal::/chief_listener|0|tirthankar::::yaksha|0|tirthankar::Mahendra::/yaksha|0|tirthankar::::yakshi|0|tirthankar::Vijaya::/yakshi|0|tirthankar::::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Sammedagiri Natakakuta::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::::garbha_kalyan|0|tirthankar::Phalguna Shukla 3::/garbha_kalyan|0|tirthankar::::janma_kalyana|0|tirthankar::Margashira Shukla 14::/janma_kalyana|0|tirthankar::::diksha_kalyana|0|tirthankar::Margashira Shukla 10::/diksha_kalyana|0|tirthankar::::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Kartika Shukla 11::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Chaitra Krishna 15::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar:: ::jseblodend::::/jseblodend::

Kunthunatha

::jseblod::tirthankar::/jseblod::::tirthankar::1::/tirthankar:: ::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::::fathers_name|0|tirthankar::Shurasena::/fathers_name|0|tirthankar::::mothers_name|0|tirthankar::Srikanthadevi::/mothers_name|0|tirthankar::::body_colour|0|tirthankar::Golden::/body_colour|0|tirthankar::::birth_place|0|tirthankar::Hastinapur::/birth_place|0|tirthankar::::family_of_birth|0|tirthankar::Kuru::/family_of_birth|0|tirthankar::::symbol|0|tirthankar::Goat::/symbol|0|tirthankar::::sun_sign|0|tirthankar::Taurus::/sun_sign|0|tirthankar::::life_span|0|tirthankar::95 thousand years::/life_span|0|tirthankar::::height|0|tirthankar::35 Dhanush::/height|0|tirthankar::::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Dharmamitra::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::::period_of_medidation|0|tirthankar::16 years::/period_of_medidation|0|tirthankar::::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::::ganadhara|0|tirthankar::Swyamprabha and 35 other members::/ganadhara|0|tirthankar::::muni|0|tirthankar::60000::/muni|0|tirthankar::::aryika|0|tirthankar::60600::/aryika|0|tirthankar::::shravaka|0|tirthankar::179000::/shravaka|0|tirthankar::::shravika|0|tirthankar::381000::/shravika|0|tirthankar::::chief_aryika|0|tirthankar::Bhavashri::/chief_aryika|0|tirthankar::::chief_listener|0|tirthankar::Dattaraja::/chief_listener|0|tirthankar::::yaksha|0|tirthankar::Gandharva::/yaksha|0|tirthankar::::yakshi|0|tirthankar::Jayadevi::/yakshi|0|tirthankar::::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Sammedagiri Jnanadharakuta::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::::garbha_kalyan|0|tirthankar::Shravana Krishna 10::/garbha_kalyan|0|tirthankar::::janma_kalyana|0|tirthankar::Vaishaka Shukla 1::/janma_kalyana|0|tirthankar::::diksha_kalyana|0|tirthankar::Chaitra Shukla 3::/diksha_kalyana|0|tirthankar::::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Chaitra Shukla 3::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Chaitra Krishna 15::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar:: ::jseblodend::::/jseblodend::

Shanthinatha

::jseblod::tirthankar::/jseblod::::tirthankar::1::/tirthankar:: ::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::::fathers_name|0|tirthankar::Vishwasena::/fathers_name|0|tirthankar::::mothers_name|0|tirthankar::Iradevi::/mothers_name|0|tirthankar::::body_colour|0|tirthankar::Golden::/body_colour|0|tirthankar::::birth_place|0|tirthankar::Hastinapur::/birth_place|0|tirthankar::::family_of_birth|0|tirthankar::Kuru::/family_of_birth|0|tirthankar::::symbol|0|tirthankar::Deer::/symbol|0|tirthankar::::sun_sign|0|tirthankar::Aries::/sun_sign|0|tirthankar::::life_span|0|tirthankar::1 lakh year::/life_span|0|tirthankar::::height|0|tirthankar::40 Dhanush::/height|0|tirthankar::::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Sumithraraja::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::::period_of_medidation|0|tirthankar::16 years::/period_of_medidation|0|tirthankar::::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::::ganadhara|0|tirthankar::Chakrayadhare and other 800 members::/ganadhara|0|tirthankar::::muni|0|tirthankar::62000::/muni|0|tirthankar::::aryika|0|tirthankar::61600::/aryika|0|tirthankar::::shravaka|0|tirthankar::290000::/shravaka|0|tirthankar::::shravika|0|tirthankar::393000::/shravika|0|tirthankar::::chief_aryika|0|tirthankar::Harishena::/chief_aryika|0|tirthankar::::chief_listener|0|tirthankar::Pundarika::/chief_listener|0|tirthankar::::yaksha|0|tirthankar::Garuda::/yaksha|0|tirthankar::::yakshi|0|tirthankar::Mahamanasi::/yakshi|0|tirthankar::::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Sammedagiri Kundaprabhakuta::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::::garbha_kalyan|0|tirthankar::Bhadrapadha Krishna 7::/garbha_kalyan|0|tirthankar::::janma_kalyana|0|tirthankar::Jyeshta Krishna 14::/janma_kalyana|0|tirthankar::::diksha_kalyana|0|tirthankar::Jyeshta Krishna 14::/diksha_kalyana|0|tirthankar::::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Pushya Shukla 10::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Jyeshta Krishna 14::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar:: ::jseblodend::::/jseblodend::

Dharmanatha

::jseblod::tirthankar::/jseblod::::tirthankar::1::/tirthankar:: ::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::::fathers_name|0|tirthankar::Bhanuraja::/fathers_name|0|tirthankar::::mothers_name|0|tirthankar::Suprabhadevi::/mothers_name|0|tirthankar::::body_colour|0|tirthankar::Golden::/body_colour|0|tirthankar::::birth_place|0|tirthankar::Ratnapuri::/birth_place|0|tirthankar::::family_of_birth|0|tirthankar::Kuru::/family_of_birth|0|tirthankar::::symbol|0|tirthankar::Vajra::/symbol|0|tirthankar::::sun_sign|0|tirthankar::Cancer::/sun_sign|0|tirthankar::::life_span|0|tirthankar::10 lakh years::/life_span|0|tirthankar::::height|0|tirthankar::45 Dhanush::/height|0|tirthankar::::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Dhanysena::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::::period_of_medidation|0|tirthankar::1 year::/period_of_medidation|0|tirthankar::::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::::ganadhara|0|tirthankar::Arishtasena and other 34 members::/ganadhara|0|tirthankar::::muni|0|tirthankar::64000::/muni|0|tirthankar::::aryika|0|tirthankar::64000::/aryika|0|tirthankar::::shravaka|0|tirthankar::240000::/shravaka|0|tirthankar::::shravika|0|tirthankar::413000::/shravika|0|tirthankar::::chief_aryika|0|tirthankar::Suvratha::/chief_aryika|0|tirthankar::::chief_listener|0|tirthankar::Purushavara::/chief_listener|0|tirthankar::::yaksha|0|tirthankar::Kinnara::/yaksha|0|tirthankar::::yakshi|0|tirthankar::Manasi::/yakshi|0|tirthankar::::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Sammedagiri Sudattavarakuta::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::::garbha_kalyan|0|tirthankar::Bhadrapadha Krishna 7::/garbha_kalyan|0|tirthankar::::janma_kalyana|0|tirthankar::Jyeshta Krishna 14::/janma_kalyana|0|tirthankar::::diksha_kalyana|0|tirthankar::Jyeshta Krishna 14::/diksha_kalyana|0|tirthankar::::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Pushya Shukla 10::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Jyeshta Krishna 14::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar:: ::jseblodend::::/jseblodend::

Ananthanatha

::jseblod::tirthankar::/jseblod::::tirthankar::1::/tirthankar:: ::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::::fathers_name|0|tirthankar::Simhasena::/fathers_name|0|tirthankar::::mothers_name|0|tirthankar::Lakshmimathi::/mothers_name|0|tirthankar::::body_colour|0|tirthankar::Golden::/body_colour|0|tirthankar::::birth_place|0|tirthankar::Ayodhya::/birth_place|0|tirthankar::::family_of_birth|0|tirthankar::Ikshvaku::/family_of_birth|0|tirthankar::::symbol|0|tirthankar::Porcupine::/symbol|0|tirthankar::::sun_sign|0|tirthankar::Pisces::/sun_sign|0|tirthankar::::life_span|0|tirthankar::30 lakh years::/life_span|0|tirthankar::::height|0|tirthankar::50 Dhanush::/height|0|tirthankar::::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Vishaka::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::::period_of_medidation|0|tirthankar::2 years::/period_of_medidation|0|tirthankar::::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::::ganadhara|0|tirthankar::Jayadhamare and other 50 members ::/ganadhara|0|tirthankar::::muni|0|tirthankar::66000::/muni|0|tirthankar::::aryika|0|tirthankar::62000::/aryika|0|tirthankar::::shravaka|0|tirthankar::206000::/shravaka|0|tirthankar::::shravika|0|tirthankar::414000::/shravika|0|tirthankar::::chief_aryika|0|tirthankar::Sarvashri::/chief_aryika|0|tirthankar::::chief_listener|0|tirthankar::Purushottama::/chief_listener|0|tirthankar::::yaksha|0|tirthankar::Patala::/yaksha|0|tirthankar::::yakshi|0|tirthankar::Ananthamathi::/yakshi|0|tirthankar::::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Sammedagiri Swyamprabhakuta::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::::garbha_kalyan|0|tirthankar::Kartika Krishna 1::/garbha_kalyan|0|tirthankar::::janma_kalyana|0|tirthankar::Jyeshta Krishna 12::/janma_kalyana|0|tirthankar::::diksha_kalyana|0|tirthankar::Jyeshta Krishna 12::/diksha_kalyana|0|tirthankar::::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Chaitra Krishna 15::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Chaitra Krishna 15::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar:: ::jseblodend::::/jseblodend::

Vimalanatha

::jseblod::tirthankar::/jseblod::::tirthankar::1::/tirthankar:: ::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::::fathers_name|0|tirthankar::Kruthaverma::/fathers_name|0|tirthankar::::mothers_name|0|tirthankar::Jayashyamadevi::/mothers_name|0|tirthankar::::body_colour|0|tirthankar::Golden::/body_colour|0|tirthankar::::birth_place|0|tirthankar::Kampila::/birth_place|0|tirthankar::::family_of_birth|0|tirthankar::Ikshvaku::/family_of_birth|0|tirthankar::::symbol|0|tirthankar::Pig::/symbol|0|tirthankar::::sun_sign|0|tirthankar::Pisces::/sun_sign|0|tirthankar::::life_span|0|tirthankar::60 lakh years::/life_span|0|tirthankar::::height|0|tirthankar::60 Dhanush::/height|0|tirthankar::::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Jayanrupa::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::::period_of_medidation|0|tirthankar::3 years::/period_of_medidation|0|tirthankar::::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::::ganadhara|0|tirthankar::JMandharare and other 50 members::/ganadhara|0|tirthankar::::muni|0|tirthankar::68000::/muni|0|tirthankar::::aryika|0|tirthankar::100800::/aryika|0|tirthankar::::shravaka|0|tirthankar::208000::/shravaka|0|tirthankar::::shravika|0|tirthankar::434000::/shravika|0|tirthankar::::chief_aryika|0|tirthankar::Padmashri::/chief_aryika|0|tirthankar::::chief_listener|0|tirthankar::Swayambu::/chief_listener|0|tirthankar::::yaksha|0|tirthankar::Shanmukha::/yaksha|0|tirthankar::::yakshi|0|tirthankar::Vairotri::/yakshi|0|tirthankar::::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Sammedagiri Suvirakuta ::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::::garbha_kalyan|0|tirthankar::Jyeshta Krishna 10::/garbha_kalyan|0|tirthankar::::janma_kalyana|0|tirthankar::Magha Shukla 4::/janma_kalyana|0|tirthankar::::diksha_kalyana|0|tirthankar::Magha Shukla 4::/diksha_kalyana|0|tirthankar::::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Magha Shukla 6::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Ashada Krishna 8::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar:: ::jseblodend::::/jseblodend::

Vasupujya

::jseblod::tirthankar::/jseblod::::tirthankar::1::/tirthankar:: ::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::::fathers_name|0|tirthankar::Vasupujya::/fathers_name|0|tirthankar::::mothers_name|0|tirthankar::VIjayadevi::/mothers_name|0|tirthankar::::body_colour|0|tirthankar::Red::/body_colour|0|tirthankar::::birth_place|0|tirthankar::Champapur::/birth_place|0|tirthankar::::family_of_birth|0|tirthankar::Ikshvaku::/family_of_birth|0|tirthankar::::symbol|0|tirthankar::Buffalo::/symbol|0|tirthankar::::sun_sign|0|tirthankar::Aquarius::/sun_sign|0|tirthankar::::life_span|0|tirthankar::72 Lakhs Years::/life_span|0|tirthankar::::height|0|tirthankar::70 Dhanush::/height|0|tirthankar::::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Saundara::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::::period_of_medidation|0|tirthankar::1 Year::/period_of_medidation|0|tirthankar::::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::::ganadhara|0|tirthankar::Dharma and other 1200 members::/ganadhara|0|tirthankar::::muni|0|tirthankar::72000::/muni|0|tirthankar::::aryika|0|tirthankar::100000::/aryika|0|tirthankar::::shravaka|0|tirthankar::215000::/shravaka|0|tirthankar::::shravika|0|tirthankar::436000::/shravika|0|tirthankar::::chief_aryika|0|tirthankar::Varasena::/chief_aryika|0|tirthankar::::chief_listener|0|tirthankar::Dvipishta::/chief_listener|0|tirthankar::::yaksha|0|tirthankar::Kumara::/yaksha|0|tirthankar::::yakshi|0|tirthankar::Gandhari::/yakshi|0|tirthankar::::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Champapur::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::::garbha_kalyan|0|tirthankar::Ashada Krishna 6::/garbha_kalyan|0|tirthankar::::janma_kalyana|0|tirthankar::Phalguna Krishna 14::/janma_kalyana|0|tirthankar::::diksha_kalyana|0|tirthankar::Phalguna Krishna 14::/diksha_kalyana|0|tirthankar::::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Magha Shukla 3::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Bhadrapadha Krishna 14::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar:: ::jseblodend::::/jseblodend::

Shreyamsanatha

::jseblod::tirthankar::/jseblod::::tirthankar::1::/tirthankar:: ::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::::fathers_name|0|tirthankar::Vimalavahana::/fathers_name|0|tirthankar::::mothers_name|0|tirthankar::Nandadevi::/mothers_name|0|tirthankar::::body_colour|0|tirthankar::Golden::/body_colour|0|tirthankar::::birth_place|0|tirthankar::Simhapuri::/birth_place|0|tirthankar::::family_of_birth|0|tirthankar::Ikshvaku::/family_of_birth|0|tirthankar::::symbol|0|tirthankar::Rhino::/symbol|0|tirthankar::::sun_sign|0|tirthankar::Capricorn::/sun_sign|0|tirthankar::::life_span|0|tirthankar::84 Lakh Years::/life_span|0|tirthankar::::height|0|tirthankar::80 Dhanush::/height|0|tirthankar::::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Nanda::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::::period_of_medidation|0|tirthankar::2 Years::/period_of_medidation|0|tirthankar::::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::::ganadhara|0|tirthankar::Kunthu Bhattarakha and other 77 members::/ganadhara|0|tirthankar::::muni|0|tirthankar::840000::/muni|0|tirthankar::::aryika|0|tirthankar::103000::/aryika|0|tirthankar::::shravaka|0|tirthankar::279000::/shravaka|0|tirthankar::::shravika|0|tirthankar::448000::/shravika|0|tirthankar::::chief_aryika|0|tirthankar::Dharanadevi::/chief_aryika|0|tirthankar::::chief_listener|0|tirthankar::Trpishta::/chief_listener|0|tirthankar::::yaksha|0|tirthankar::Eshwara::/yaksha|0|tirthankar::::yakshi|0|tirthankar::Gowri::/yakshi|0|tirthankar::::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Sammedhagiri Sankulakuta ::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::::garbha_kalyan|0|tirthankar::Jyeshta Krishna 6::/garbha_kalyan|0|tirthankar::::janma_kalyana|0|tirthankar::Phalguna Krishna 14::/janma_kalyana|0|tirthankar::::diksha_kalyana|0|tirthankar::Phalguna Krishna 14::/diksha_kalyana|0|tirthankar::::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Magha Shukla 3::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Bhadrapadha Krishna 14::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar:: ::jseblodend::::/jseblodend::

Sheethalanatha

::jseblod::tirthankar::/jseblod::::tirthankar::1::/tirthankar:: ::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::::fathers_name|0|tirthankar::Drudaratha::/fathers_name|0|tirthankar::::mothers_name|0|tirthankar::Sunanda::/mothers_name|0|tirthankar::::body_colour|0|tirthankar::Golden::/body_colour|0|tirthankar::::birth_place|0|tirthankar::Bhadrapur::/birth_place|0|tirthankar::::family_of_birth|0|tirthankar::Ikshvaku::/family_of_birth|0|tirthankar::::symbol|0|tirthankar::Kalpavriksha::/symbol|0|tirthankar::::sun_sign|0|tirthankar::Sagittarius::/sun_sign|0|tirthankar::::life_span|0|tirthankar::1 Lakh Purva::/life_span|0|tirthankar::::height|0|tirthankar::90 Dhanush::/height|0|tirthankar::::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Punarvasu::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::::period_of_medidation|0|tirthankar::3 Years::/period_of_medidation|0|tirthankar::::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::::ganadhara|0|tirthankar::Anagarakevali and other 89 members::/ganadhara|0|tirthankar::::muni|0|tirthankar::100000::/muni|0|tirthankar::::aryika|0|tirthankar::106000::/aryika|0|tirthankar::::shravaka|0|tirthankar::289000::/shravaka|0|tirthankar::::shravika|0|tirthankar::458000::/shravika|0|tirthankar::::chief_aryika|0|tirthankar::Dharanishri::/chief_aryika|0|tirthankar::::chief_listener|0|tirthankar::Simandara::/chief_listener|0|tirthankar::::yaksha|0|tirthankar::Brahmadeva::/yaksha|0|tirthankar::::yakshi|0|tirthankar::Manavi::/yakshi|0|tirthankar::::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Sammedhagiri Vidyudvarakuta::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::::garbha_kalyan|0|tirthankar::Chaitra Krishna 8::/garbha_kalyan|0|tirthankar::::janma_kalyana|0|tirthankar::Magha Krishna 12::/janma_kalyana|0|tirthankar::::diksha_kalyana|0|tirthankar::Magha Krishna 12::/diksha_kalyana|0|tirthankar::::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Pushya Krishna 14::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Ashwayuja Shuddha 8::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar:: ::jseblodend::::/jseblodend::

Pushpadantha

::jseblod::tirthankar::/jseblod::::tirthankar::1::/tirthankar:: ::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::::fathers_name|0|tirthankar::Sugreva::/fathers_name|0|tirthankar::::mothers_name|0|tirthankar::Jayaramadevi::/mothers_name|0|tirthankar::::body_colour|0|tirthankar::White::/body_colour|0|tirthankar::::birth_place|0|tirthankar::Kanakdi::/birth_place|0|tirthankar::::family_of_birth|0|tirthankar::Ikshvaku::/family_of_birth|0|tirthankar::::symbol|0|tirthankar::Crocodile::/symbol|0|tirthankar::::sun_sign|0|tirthankar::Sagittarius::/sun_sign|0|tirthankar::::life_span|0|tirthankar::2 Lakhs Purva::/life_span|0|tirthankar::::height|0|tirthankar::100 Dhanush::/height|0|tirthankar::::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Somadutta::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::::period_of_medidation|0|tirthankar::14 Years 3 Months::/period_of_medidation|0|tirthankar::::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::::ganadhara|0|tirthankar::Vidharba and other 88 members::/ganadhara|0|tirthankar::::muni|0|tirthankar::200000::/muni|0|tirthankar::::aryika|0|tirthankar::120000::/aryika|0|tirthankar::::shravaka|0|tirthankar::229000::/shravaka|0|tirthankar::::shravika|0|tirthankar::472000::/shravika|0|tirthankar::::chief_aryika|0|tirthankar::Ghoshashri::/chief_aryika|0|tirthankar::::chief_listener|0|tirthankar::Yuddhavirya::/chief_listener|0|tirthankar::::yaksha|0|tirthankar::Ajitha::/yaksha|0|tirthankar::::yakshi|0|tirthankar::Mahakali::/yakshi|0|tirthankar::::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Sammedhagiri Prabhasavarakuta::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::::garbha_kalyan|0|tirthankar::Phalguna Krishna 9::/garbha_kalyan|0|tirthankar::::janma_kalyana|0|tirthankar::Margashira Shukla 1::/janma_kalyana|0|tirthankar::::diksha_kalyana|0|tirthankar::Margashira Shukla 1::/diksha_kalyana|0|tirthankar::::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Kartika Shukla 3::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Bhadrapadha Shukla 8::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar:: ::jseblodend::::/jseblodend::

Chandraprabha

::jseblod::tirthankar::/jseblod::::tirthankar::1::/tirthankar:: ::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::::fathers_name|0|tirthankar::Senaraja::/fathers_name|0|tirthankar::::mothers_name|0|tirthankar::Lakshmanadevi::/mothers_name|0|tirthankar::::body_colour|0|tirthankar::White::/body_colour|0|tirthankar::::birth_place|0|tirthankar::Chandrapuri::/birth_place|0|tirthankar::::family_of_birth|0|tirthankar::Ikshvaku::/family_of_birth|0|tirthankar::::symbol|0|tirthankar::Chandra (Moon)::/symbol|0|tirthankar::::sun_sign|0|tirthankar::Scorpio::/sun_sign|0|tirthankar::::life_span|0|tirthankar::10 Lakhs Purva::/life_span|0|tirthankar::::height|0|tirthankar::150 Dhanush::/height|0|tirthankar::::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Somadutta::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::::period_of_medidation|0|tirthankar::14 Years::/period_of_medidation|0|tirthankar::::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::::ganadhara|0|tirthankar::Datta and other 93 members::/ganadhara|0|tirthankar::::muni|0|tirthankar::250000::/muni|0|tirthankar::::aryika|0|tirthankar::380000::/aryika|0|tirthankar::::shravaka|0|tirthankar::250000::/shravaka|0|tirthankar::::shravika|0|tirthankar::410000::/shravika|0|tirthankar::::chief_aryika|0|tirthankar::Varunashri::/chief_aryika|0|tirthankar::::chief_listener|0|tirthankar::Maghavirya::/chief_listener|0|tirthankar::::yaksha|0|tirthankar::Shyama::/yaksha|0|tirthankar::::yakshi|0|tirthankar::Jwalamala::/yakshi|0|tirthankar::::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Sammedhagiri Lalithaghanakuta::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::::garbha_kalyan|0|tirthankar::Chaitra Krishna 5::/garbha_kalyan|0|tirthankar::::janma_kalyana|0|tirthankar::Pushya Krishna 11::/janma_kalyana|0|tirthankar::::diksha_kalyana|0|tirthankar::Pushya Krishna 11::/diksha_kalyana|0|tirthankar::::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Phalguna Krishna 7::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Phalguna Krishna 7::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar:: ::jseblodend::::/jseblodend::

Suparshwanatha

::jseblod::tirthankar::/jseblod::::tirthankar::1::/tirthankar:: ::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::::fathers_name|0|tirthankar::Suprathishta::/fathers_name|0|tirthankar::::mothers_name|0|tirthankar::Prithvidevi::/mothers_name|0|tirthankar::::body_colour|0|tirthankar::Green::/body_colour|0|tirthankar::::birth_place|0|tirthankar::Kashi::/birth_place|0|tirthankar::::family_of_birth|0|tirthankar::Ugra::/family_of_birth|0|tirthankar::::symbol|0|tirthankar::Swastika::/symbol|0|tirthankar::::sun_sign|0|tirthankar::Libra::/sun_sign|0|tirthankar::::life_span|0|tirthankar::20 Lakhs Purva::/life_span|0|tirthankar::::height|0|tirthankar::200 Dhanush::/height|0|tirthankar::::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Mahendradutta::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::::period_of_medidation|0|tirthankar::9 Years::/period_of_medidation|0|tirthankar::::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::::ganadhara|0|tirthankar::Bala and other 95 members::/ganadhara|0|tirthankar::::muni|0|tirthankar::300000::/muni|0|tirthankar::::aryika|0|tirthankar::430000::/aryika|0|tirthankar::::shravaka|0|tirthankar::257000::/shravaka|0|tirthankar::::shravika|0|tirthankar::507000::/shravika|0|tirthankar::::chief_aryika|0|tirthankar::Meenashri::/chief_aryika|0|tirthankar::::chief_listener|0|tirthankar::Dhanavirya::/chief_listener|0|tirthankar::::yaksha|0|tirthankar::Varanandi::/yaksha|0|tirthankar::::yakshi|0|tirthankar::Kali::/yakshi|0|tirthankar::::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Sammedgiri Prabhaskuta::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::::garbha_kalyan|0|tirthankar::Bhadrapada Shuddha 6::/garbha_kalyan|0|tirthankar::::janma_kalyana|0|tirthankar::Jyeshta Shuddha 12::/janma_kalyana|0|tirthankar::::diksha_kalyana|0|tirthankar::Jyeshta Shuddha 12::/diksha_kalyana|0|tirthankar::::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Phalguna Krishna 6::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Phalguna Krishna 6::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar:: ::jseblodend::::/jseblodend::

Padmaprabha

::jseblod::tirthankar::/jseblod::::tirthankar::1::/tirthankar:: ::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::::fathers_name|0|tirthankar::Dharanaraja::/fathers_name|0|tirthankar::::mothers_name|0|tirthankar::Suashimadevi::/mothers_name|0|tirthankar::::body_colour|0|tirthankar::Red::/body_colour|0|tirthankar::::birth_place|0|tirthankar::Kaushambi::/birth_place|0|tirthankar::::family_of_birth|0|tirthankar::Ikshvaku::/family_of_birth|0|tirthankar::::symbol|0|tirthankar::Lotus::/symbol|0|tirthankar::::sun_sign|0|tirthankar::Virgo::/sun_sign|0|tirthankar::::life_span|0|tirthankar::30 Lakhs Purv::/life_span|0|tirthankar::::height|0|tirthankar::250 Dhanush::/height|0|tirthankar::::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Somaduttaraja::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::::period_of_medidation|0|tirthankar::6 months::/period_of_medidation|0|tirthankar::::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::::ganadhara|0|tirthankar::Vajrachamara and other 110 members::/ganadhara|0|tirthankar::::muni|0|tirthankar::330000::/muni|0|tirthankar::::aryika|0|tirthankar::420000::/aryika|0|tirthankar::::shravaka|0|tirthankar::276000::/shravaka|0|tirthankar::::shravika|0|tirthankar::505000::/shravika|0|tirthankar::::chief_aryika|0|tirthankar::Merusena::/chief_aryika|0|tirthankar::::chief_listener|0|tirthankar::Dharmaveerya::/chief_listener|0|tirthankar::::yaksha|0|tirthankar::Kusuma::/yaksha|0|tirthankar::::yakshi|0|tirthankar::Manovage::/yakshi|0|tirthankar::::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Sammedhagiri Mohanakuta::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::::garbha_kalyan|0|tirthankar::Magha Krishna 6::/garbha_kalyan|0|tirthankar::::janma_kalyana|0|tirthankar::Kartika Krishna 13::/janma_kalyana|0|tirthankar::::diksha_kalyana|0|tirthankar::Kartika Krishna 13::/diksha_kalyana|0|tirthankar::::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Chaitra Shuddha 15::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Phalguna Krishna 4::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar:: ::jseblodend::::/jseblodend::

Sumathinatha

::jseblod::tirthankar::/jseblod::::tirthankar::1::/tirthankar:: ::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::::fathers_name|0|tirthankar::Megharatha::/fathers_name|0|tirthankar::::mothers_name|0|tirthankar::Mangaladevi::/mothers_name|0|tirthankar::::body_colour|0|tirthankar::Golden::/body_colour|0|tirthankar::::birth_place|0|tirthankar::Ayodhya::/birth_place|0|tirthankar::::family_of_birth|0|tirthankar::Ikshvaku::/family_of_birth|0|tirthankar::::symbol|0|tirthankar::Bird (Chakwa)::/symbol|0|tirthankar::::sun_sign|0|tirthankar::Leo::/sun_sign|0|tirthankar::::life_span|0|tirthankar::40 Lakhs Purv::/life_span|0|tirthankar::::height|0|tirthankar::300 Dhanush::/height|0|tirthankar::::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Padmaraj::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::::period_of_medidation|0|tirthankar::20 Years::/period_of_medidation|0|tirthankar::::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::::ganadhara|0|tirthankar::Chamara and other 113 members::/ganadhara|0|tirthankar::::muni|0|tirthankar::320000::/muni|0|tirthankar::::aryika|0|tirthankar::530000::/aryika|0|tirthankar::::shravaka|0|tirthankar::381000::/shravaka|0|tirthankar::::shravika|0|tirthankar::516000::/shravika|0|tirthankar::::chief_aryika|0|tirthankar::Ananthamathi::/chief_aryika|0|tirthankar::::chief_listener|0|tirthankar::Mitravirya::/chief_listener|0|tirthankar::::yaksha|0|tirthankar::Tumbura::/yaksha|0|tirthankar::::yakshi|0|tirthankar::Vajrankusha::/yakshi|0|tirthankar::::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Sammedhagiri Avichalakuta::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::::garbha_kalyan|0|tirthankar::Shravana Shuddha 2::/garbha_kalyan|0|tirthankar::::janma_kalyana|0|tirthankar::Chaitra Shuddha 11::/janma_kalyana|0|tirthankar::::diksha_kalyana|0|tirthankar::Vaishaka Shuddha 9::/diksha_kalyana|0|tirthankar::::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Chaitra Shuddha 11::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Chaitra Shuddha 11::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar:: ::jseblodend::::/jseblodend::

Page 1 of 2
1 2