Vardhamana Mahavira

::jseblod::tirthankar::/jseblod::
::tirthankar::1::/tirthankar::

::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::
::fathers_name|0|tirthankar::Siddartha::/fathers_name|0|tirthankar::
::mothers_name|0|tirthankar::Trishaladevi::/mothers_name|0|tirthankar::
::body_colour|0|tirthankar::Golden::/body_colour|0|tirthankar::
::birth_place|0|tirthankar::Kundalpura::/birth_place|0|tirthankar::
::family_of_birth|0|tirthankar::Natha::/family_of_birth|0|tirthankar::
::symbol|0|tirthankar::Lion::/symbol|0|tirthankar::
::sun_sign|0|tirthankar::Virgo::/sun_sign|0|tirthankar::
::life_span|0|tirthankar::72 years::/life_span|0|tirthankar::
::height|0|tirthankar::7 hands::/height|0|tirthankar::
::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Kularaja::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::
::period_of_medidation|0|tirthankar::12 Years::/period_of_medidation|0|tirthankar::
::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::
::ganadhara|0|tirthankar::Gauthama and other 11 members::/ganadhara|0|tirthankar::
::muni|0|tirthankar::14000::/muni|0|tirthankar::
::aryika|0|tirthankar::36000::/aryika|0|tirthankar::
::shravaka|0|tirthankar::159000::/shravaka|0|tirthankar::
::shravika|0|tirthankar::318000::/shravika|0|tirthankar::
::chief_aryika|0|tirthankar::Chandana::/chief_aryika|0|tirthankar::
::chief_listener|0|tirthankar::Shrenika::/chief_listener|0|tirthankar::
::yaksha|0|tirthankar::Matanga::/yaksha|0|tirthankar::
::yakshi|0|tirthankar::Siddayini::/yakshi|0|tirthankar::
::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Pavapuri::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::
::garbha_kalyan|0|tirthankar::Ashada Shukla 6::/garbha_kalyan|0|tirthankar::
::janma_kalyana|0|tirthankar::Chaitra Shukla 13::/janma_kalyana|0|tirthankar::
::diksha_kalyana|0|tirthankar::Margashira Krishna 10::/diksha_kalyana|0|tirthankar::
::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Vaishaka Shukla 10::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::
::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Kartika Krishna 15, Diali::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::
::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::
::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::
::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar::

::jseblodend::::/jseblodend::

Post Author: JHC