Sammedha Shikarji

::jseblod::dharmashala::/jseblod::
::dharmashala::2::/dharmashala::

::jseblod_dharmashala::dharmashala_details::/jseblod_dharmashala::
::dharmashala_name|0|dharmashala::Digambar Jain Bispanthy Badikoti (Madhuvan)::/dharmashala_name|0|dharmashala::
::dharmashala_address|0|dharmashala::Digambar Jain Bispanthy Badikoti (Madhuvan)
Sammedha Shikarji Post, Hajaribagh District::/dharmashala_address|0|dharmashala::
::dharmashala_phone_no|0|dharmashala:: ::/dharmashala_phone_no|0|dharmashala::
::dharmashala_email|0|dharmashala:: ::/dharmashala_email|0|dharmashala::
::dharmashala_website|0|dharmashala:: ::/dharmashala_website|0|dharmashala::
::type_of_rooms|0|dharmashala::N/A::/type_of_rooms|0|dharmashala::
::total_no_of_rooms_available|0|dharmashala:: ::/total_no_of_rooms_available|0|dharmashala::
::dharmashala_additional_details|0|dharmashala::

N/A

::/dharmashala_additional_details|0|dharmashala::
::bhojanashala_availability|0|dharmashala::N/A::/bhojanashala_availability|0|dharmashala::
::jseblodend_dharmashala::::/jseblodend_dharmashala::
::jseblod_dharmashala::dharmashala_details::/jseblod_dharmashala::
::dharmashala_name|1|dharmashala::Terapanth Jain Dharmashala::/dharmashala_name|1|dharmashala::
::dharmashala_address|1|dharmashala::Terapanth Jain Dharmashala,
Sammedha Shikarji::/dharmashala_address|1|dharmashala::
::dharmashala_phone_no|1|dharmashala:: ::/dharmashala_phone_no|1|dharmashala::
::dharmashala_email|1|dharmashala:: ::/dharmashala_email|1|dharmashala::
::dharmashala_website|1|dharmashala:: ::/dharmashala_website|1|dharmashala::
::type_of_rooms|1|dharmashala:: ::/type_of_rooms|1|dharmashala::
::total_no_of_rooms_available|1|dharmashala:: ::/total_no_of_rooms_available|1|dharmashala::
::dharmashala_additional_details|1|dharmashala::

N/A

::/dharmashala_additional_details|1|dharmashala::
::bhojanashala_availability|1|dharmashala::N/A::/bhojanashala_availability|1|dharmashala::
::jseblodend_dharmashala::::/jseblodend_dharmashala::

::jseblodend::::/jseblodend::

Bihar / by

Post Author: JHC