Palitana

::jseblod::dharmashala::/jseblod::
::dharmashala::4::/dharmashala::

::jseblod_dharmashala::dharmashala_details::/jseblod_dharmashala::
::dharmashala_name|0|dharmashala::Digambar Jain Dharmashala::/dharmashala_name|0|dharmashala::
::dharmashala_address|0|dharmashala::Digambar Jain Dharmashala,
Mandavi Road, Palitana::/dharmashala_address|0|dharmashala::
::dharmashala_phone_no|0|dharmashala:: ::/dharmashala_phone_no|0|dharmashala::
::dharmashala_email|0|dharmashala:: ::/dharmashala_email|0|dharmashala::
::dharmashala_website|0|dharmashala:: ::/dharmashala_website|0|dharmashala::
::type_of_rooms|0|dharmashala::N/A::/type_of_rooms|0|dharmashala::
::total_no_of_rooms_available|0|dharmashala:: ::/total_no_of_rooms_available|0|dharmashala::
::dharmashala_additional_details|0|dharmashala::

N/A

::/dharmashala_additional_details|0|dharmashala::
::bhojanashala_availability|0|dharmashala::N/A::/bhojanashala_availability|0|dharmashala::
::jseblodend_dharmashala::::/jseblodend_dharmashala::
::jseblod_dharmashala::dharmashala_details::/jseblod_dharmashala::
::dharmashala_name|1|dharmashala::Terapanth Digambar Jain Dharmashala::/dharmashala_name|1|dharmashala::
::dharmashala_address|1|dharmashala::Terapanth Digambar Jain Dharmashala,
Palitana::/dharmashala_address|1|dharmashala::
::dharmashala_phone_no|1|dharmashala:: ::/dharmashala_phone_no|1|dharmashala::
::dharmashala_email|1|dharmashala:: ::/dharmashala_email|1|dharmashala::
::dharmashala_website|1|dharmashala:: ::/dharmashala_website|1|dharmashala::
::type_of_rooms|1|dharmashala::N/A::/type_of_rooms|1|dharmashala::
::total_no_of_rooms_available|1|dharmashala:: ::/total_no_of_rooms_available|1|dharmashala::
::dharmashala_additional_details|1|dharmashala::

N/A

::/dharmashala_additional_details|1|dharmashala::
::bhojanashala_availability|1|dharmashala::N/A::/bhojanashala_availability|1|dharmashala::
::jseblodend_dharmashala::::/jseblodend_dharmashala::
::jseblod_dharmashala::dharmashala_details::/jseblod_dharmashala::
::dharmashala_name|2|dharmashala::Sri Palitana Dashahumad Digambar Jain Dharmashala::/dharmashala_name|2|dharmashala::
::dharmashala_address|2|dharmashala::Sri Palitana Dashahumad Digambar Jain Dharmashala::/dharmashala_address|2|dharmashala::
::dharmashala_phone_no|2|dharmashala:: ::/dharmashala_phone_no|2|dharmashala::
::dharmashala_email|2|dharmashala:: ::/dharmashala_email|2|dharmashala::
::dharmashala_website|2|dharmashala:: ::/dharmashala_website|2|dharmashala::
::type_of_rooms|2|dharmashala::N/A::/type_of_rooms|2|dharmashala::
::total_no_of_rooms_available|2|dharmashala:: ::/total_no_of_rooms_available|2|dharmashala::
::dharmashala_additional_details|2|dharmashala::

N/A

::/dharmashala_additional_details|2|dharmashala::
::bhojanashala_availability|2|dharmashala::N/A::/bhojanashala_availability|2|dharmashala::
::jseblodend_dharmashala::::/jseblodend_dharmashala::
::jseblod_dharmashala::dharmashala_details::/jseblod_dharmashala::
::dharmashala_name|3|dharmashala::Sri Shatrunjaya Digambar Jain Dharmashala::/dharmashala_name|3|dharmashala::
::dharmashala_address|3|dharmashala::Sri Shatrunjaya Digambar Jain Dharmashala,
Bhyravapara, Palitana, Bhavanagar District.::/dharmashala_address|3|dharmashala::
::dharmashala_phone_no|3|dharmashala:: ::/dharmashala_phone_no|3|dharmashala::
::dharmashala_email|3|dharmashala:: ::/dharmashala_email|3|dharmashala::
::dharmashala_website|3|dharmashala:: ::/dharmashala_website|3|dharmashala::
::type_of_rooms|3|dharmashala::N/A::/type_of_rooms|3|dharmashala::
::total_no_of_rooms_available|3|dharmashala:: ::/total_no_of_rooms_available|3|dharmashala::
::dharmashala_additional_details|3|dharmashala::

N/A

::/dharmashala_additional_details|3|dharmashala::
::bhojanashala_availability|3|dharmashala::N/A::/bhojanashala_availability|3|dharmashala::
::jseblodend_dharmashala::::/jseblodend_dharmashala::

::jseblodend::::/jseblodend::

Post Author: JHC