Dharmashala Name – Sri Jain Swethambar Dharmashala.
Dharmashala Address – Sri Jain Swethambar Dharmashala, Dilwada, Mt. Abu.

Dharmashala Name – Digambar Jain Dharmashala
Dharmashala Address – Digambar Jain Dharmashala,
Dilwada, Mt. Abu.