Chennai Jain Fair

::jseblod::postal_cancellation::/jseblod::
::cancellation_image::images/philately/45/11_Cancellation_Chennai_1998.jpg::/cancellation_image::
::cancellation_descriptions::

Chennai Jain Fair 25.12.98.

::/cancellation_descriptions::
::jseblodend::::/jseblodend::

Post Author: Sudhir Jain