Ajithanatha

::jseblod::tirthankar::/jseblod::
::tirthankar::1::/tirthankar::

::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::
::fathers_name|0|tirthankar::Jitashatru::/fathers_name|0|tirthankar::
::mothers_name|0|tirthankar::Vijayadevi::/mothers_name|0|tirthankar::
::body_colour|0|tirthankar::Golden::/body_colour|0|tirthankar::
::birth_place|0|tirthankar::Ayodhya::/birth_place|0|tirthankar::
::family_of_birth|0|tirthankar::Ikshvaku::/family_of_birth|0|tirthankar::
::symbol|0|tirthankar::Elephant::/symbol|0|tirthankar::
::sun_sign|0|tirthankar::Taurus::/sun_sign|0|tirthankar::
::life_span|0|tirthankar::72 Lakhs Purv::/life_span|0|tirthankar::
::height|0|tirthankar::450 Dhanush::/height|0|tirthankar::
::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Brahmaraj::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::
::period_of_medidation|0|tirthankar::12 Years::/period_of_medidation|0|tirthankar::
::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::
::ganadhara|0|tirthankar::Simhasena and 99 member::/ganadhara|0|tirthankar::
::muni|0|tirthankar::100000::/muni|0|tirthankar::
::aryika|0|tirthankar::330000::/aryika|0|tirthankar::
::shravaka|0|tirthankar::298000::/shravaka|0|tirthankar::
::shravika|0|tirthankar::545000::/shravika|0|tirthankar::
::chief_aryika|0|tirthankar::Atmagupta::/chief_aryika|0|tirthankar::
::chief_listener|0|tirthankar::King Satya Bhava::/chief_listener|0|tirthankar::
::yaksha|0|tirthankar::Mahayaksha::/yaksha|0|tirthankar::
::yakshi|0|tirthankar::Rohini::/yakshi|0|tirthankar::
::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Sammedgiri Siddhavarakut::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::
::garbha_kalyan|0|tirthankar::Jyeshta Krishna 15::/garbha_kalyan|0|tirthankar::
::janma_kalyana|0|tirthankar::Magh Shuddha 10::/janma_kalyana|0|tirthankar::
::diksha_kalyana|0|tirthankar::Magh Shuddha 9::/diksha_kalyana|0|tirthankar::
::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Paushya Shuddha 14::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::
::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Chaitra Shuddha 5::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::
::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::
::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::
::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar::

::jseblodend::::/jseblodend::

Post Author: JHC