Shravanabelagola

::jseblod::dharmashala::/jseblod::
::dharmashala::1::/dharmashala::

::jseblod_dharmashala::dharmashala_details::/jseblod_dharmashala::
::dharmashala_name|0|dharmashala::Sri Jain Math and Digambar Jain Dharmashala Vidyananda Nilaya::/dharmashala_name|0|dharmashala::
::dharmashala_address|0|dharmashala::Sri Jain Math and Digambar Jain Dharmashala
Vidyananda Nilaya, Guest House,
Shravanabelagola, Hassan District::/dharmashala_address|0|dharmashala::
::dharmashala_phone_no|0|dharmashala::+91 08176 257258::/dharmashala_phone_no|0|dharmashala::
::dharmashala_email|0|dharmashala:: ::/dharmashala_email|0|dharmashala::
::dharmashala_website|0|dharmashala:: ::/dharmashala_website|0|dharmashala::
::type_of_rooms|0|dharmashala::Single Rooms,Double Rooms,Double Rooms with A/C,Dormitory::/type_of_rooms|0|dharmashala::
::total_no_of_rooms_available|0|dharmashala::250::/total_no_of_rooms_available|0|dharmashala::
::dharmashala_additional_details|0|dharmashala::

Additional Nos.

  • Reception – +91 08176 257131 / +91 9448544245
  • Accommodation – +91 7411948194

::/dharmashala_additional_details|0|dharmashala::
::bhojanashala_availability|0|dharmashala::Yes::/bhojanashala_availability|0|dharmashala::
::jseblodend_dharmashala::::/jseblodend_dharmashala::

::jseblodend::::/jseblodend::

Post Author: JHC