Skip to content
Home » Dharamshalas » Tamil Nadu » Tirumalai (Arihantagiri) Dharmashala

Tirumalai (Arihantagiri) Dharmashala

  Dharmashala Name – Acharya Sri Akalanka Vidyapeetha.

  Dharmashala Address – Acharya Sri Akalanka Vidyapeetha, Sri Kshetra Arihantagiri Jain Math, Sri Kshetra Arihantagiri, Tirumalai, Polur Taluk,
  Tiruvannamalai District, Tamilnadu – 606907.

  Dharmashala Phone No. – 04181-244325, 09486050929, 09500231814, 0994475521

  Bhojanashala Availability – Yes

  error: Jain Heritage Centres - Celebrating Jain Heritage.....Globally!