Tirumalai (Arihantagiri)

::jseblod::dharmashala::/jseblod::
::dharmashala::1::/dharmashala::

::jseblod_dharmashala::dharmashala_details::/jseblod_dharmashala::
::dharmashala_name|0|dharmashala::Acharya Sri Akalanka Vidyapeetha::/dharmashala_name|0|dharmashala::
::dharmashala_address|0|dharmashala::Acharya Sri Akalanka Vidyapeetha,
Sri Kshetra Arihantagiri Jain Math,
Sri Kshetra Arihantagiri, Tirumalai, Polur Taluk,
Tiruvannamalai District, Tamilnadu – 606907.::/dharmashala_address|0|dharmashala::
::dharmashala_phone_no|0|dharmashala::04181-244325, 09486050929, 09500231814, 0994475521::/dharmashala_phone_no|0|dharmashala::
::dharmashala_email|0|dharmashala:: ::/dharmashala_email|0|dharmashala::
::dharmashala_website|0|dharmashala:: ::/dharmashala_website|0|dharmashala::
::type_of_rooms|0|dharmashala::Double Rooms,Dormitory::/type_of_rooms|0|dharmashala::
::total_no_of_rooms_available|0|dharmashala:: ::/total_no_of_rooms_available|0|dharmashala::
::dharmashala_additional_details|0|dharmashala::

N/A

::/dharmashala_additional_details|0|dharmashala::
::bhojanashala_availability|0|dharmashala::Yes::/bhojanashala_availability|0|dharmashala::
::jseblodend_dharmashala::::/jseblodend_dharmashala::

::jseblodend::::/jseblodend::

Post Author: JHC