Sumathinatha

::jseblod::tirthankar::/jseblod::
::tirthankar::1::/tirthankar::

::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::
::fathers_name|0|tirthankar::Megharatha::/fathers_name|0|tirthankar::
::mothers_name|0|tirthankar::Mangaladevi::/mothers_name|0|tirthankar::
::body_colour|0|tirthankar::Golden::/body_colour|0|tirthankar::
::birth_place|0|tirthankar::Ayodhya::/birth_place|0|tirthankar::
::family_of_birth|0|tirthankar::Ikshvaku::/family_of_birth|0|tirthankar::
::symbol|0|tirthankar::Bird (Chakwa)::/symbol|0|tirthankar::
::sun_sign|0|tirthankar::Leo::/sun_sign|0|tirthankar::
::life_span|0|tirthankar::40 Lakhs Purv::/life_span|0|tirthankar::
::height|0|tirthankar::300 Dhanush::/height|0|tirthankar::
::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Padmaraj::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::
::period_of_medidation|0|tirthankar::20 Years::/period_of_medidation|0|tirthankar::
::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::
::ganadhara|0|tirthankar::Chamara and other 113 members::/ganadhara|0|tirthankar::
::muni|0|tirthankar::320000::/muni|0|tirthankar::
::aryika|0|tirthankar::530000::/aryika|0|tirthankar::
::shravaka|0|tirthankar::381000::/shravaka|0|tirthankar::
::shravika|0|tirthankar::516000::/shravika|0|tirthankar::
::chief_aryika|0|tirthankar::Ananthamathi::/chief_aryika|0|tirthankar::
::chief_listener|0|tirthankar::Mitravirya::/chief_listener|0|tirthankar::
::yaksha|0|tirthankar::Tumbura::/yaksha|0|tirthankar::
::yakshi|0|tirthankar::Vajrankusha::/yakshi|0|tirthankar::
::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Sammedhagiri Avichalakuta::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::
::garbha_kalyan|0|tirthankar::Shravana Shuddha 2::/garbha_kalyan|0|tirthankar::
::janma_kalyana|0|tirthankar::Chaitra Shuddha 11::/janma_kalyana|0|tirthankar::
::diksha_kalyana|0|tirthankar::Vaishaka Shuddha 9::/diksha_kalyana|0|tirthankar::
::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Chaitra Shuddha 11::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::
::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Chaitra Shuddha 11::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::
::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::
::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::
::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar::

::jseblodend::::/jseblodend::

Post Author: JHC