Suparshwanatha

::jseblod::tirthankar::/jseblod::
::tirthankar::1::/tirthankar::

::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::
::fathers_name|0|tirthankar::Suprathishta::/fathers_name|0|tirthankar::
::mothers_name|0|tirthankar::Prithvidevi::/mothers_name|0|tirthankar::
::body_colour|0|tirthankar::Green::/body_colour|0|tirthankar::
::birth_place|0|tirthankar::Kashi::/birth_place|0|tirthankar::
::family_of_birth|0|tirthankar::Ugra::/family_of_birth|0|tirthankar::
::symbol|0|tirthankar::Swastika::/symbol|0|tirthankar::
::sun_sign|0|tirthankar::Libra::/sun_sign|0|tirthankar::
::life_span|0|tirthankar::20 Lakhs Purva::/life_span|0|tirthankar::
::height|0|tirthankar::200 Dhanush::/height|0|tirthankar::
::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Mahendradutta::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::
::period_of_medidation|0|tirthankar::9 Years::/period_of_medidation|0|tirthankar::
::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::
::ganadhara|0|tirthankar::Bala and other 95 members::/ganadhara|0|tirthankar::
::muni|0|tirthankar::300000::/muni|0|tirthankar::
::aryika|0|tirthankar::430000::/aryika|0|tirthankar::
::shravaka|0|tirthankar::257000::/shravaka|0|tirthankar::
::shravika|0|tirthankar::507000::/shravika|0|tirthankar::
::chief_aryika|0|tirthankar::Meenashri::/chief_aryika|0|tirthankar::
::chief_listener|0|tirthankar::Dhanavirya::/chief_listener|0|tirthankar::
::yaksha|0|tirthankar::Varanandi::/yaksha|0|tirthankar::
::yakshi|0|tirthankar::Kali::/yakshi|0|tirthankar::
::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Sammedgiri Prabhaskuta::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::
::garbha_kalyan|0|tirthankar::Bhadrapada Shuddha 6::/garbha_kalyan|0|tirthankar::
::janma_kalyana|0|tirthankar::Jyeshta Shuddha 12::/janma_kalyana|0|tirthankar::
::diksha_kalyana|0|tirthankar::Jyeshta Shuddha 12::/diksha_kalyana|0|tirthankar::
::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Phalguna Krishna 6::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::
::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Phalguna Krishna 6::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::
::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::
::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::
::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar::

::jseblodend::::/jseblodend::

Post Author: JHC