Vimalanatha

::jseblod::tirthankar::/jseblod::
::tirthankar::1::/tirthankar::

::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::
::fathers_name|0|tirthankar::Kruthaverma::/fathers_name|0|tirthankar::
::mothers_name|0|tirthankar::Jayashyamadevi::/mothers_name|0|tirthankar::
::body_colour|0|tirthankar::Golden::/body_colour|0|tirthankar::
::birth_place|0|tirthankar::Kampila::/birth_place|0|tirthankar::
::family_of_birth|0|tirthankar::Ikshvaku::/family_of_birth|0|tirthankar::
::symbol|0|tirthankar::Pig::/symbol|0|tirthankar::
::sun_sign|0|tirthankar::Pisces::/sun_sign|0|tirthankar::
::life_span|0|tirthankar::60 lakh years::/life_span|0|tirthankar::
::height|0|tirthankar::60 Dhanush::/height|0|tirthankar::
::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Jayanrupa::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::
::period_of_medidation|0|tirthankar::3 years::/period_of_medidation|0|tirthankar::
::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::
::ganadhara|0|tirthankar::JMandharare and other 50 members::/ganadhara|0|tirthankar::
::muni|0|tirthankar::68000::/muni|0|tirthankar::
::aryika|0|tirthankar::100800::/aryika|0|tirthankar::
::shravaka|0|tirthankar::208000::/shravaka|0|tirthankar::
::shravika|0|tirthankar::434000::/shravika|0|tirthankar::
::chief_aryika|0|tirthankar::Padmashri::/chief_aryika|0|tirthankar::
::chief_listener|0|tirthankar::Swayambu::/chief_listener|0|tirthankar::
::yaksha|0|tirthankar::Shanmukha::/yaksha|0|tirthankar::
::yakshi|0|tirthankar::Vairotri::/yakshi|0|tirthankar::
::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Sammedagiri Suvirakuta ::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::
::garbha_kalyan|0|tirthankar::Jyeshta Krishna 10::/garbha_kalyan|0|tirthankar::
::janma_kalyana|0|tirthankar::Magha Shukla 4::/janma_kalyana|0|tirthankar::
::diksha_kalyana|0|tirthankar::Magha Shukla 4::/diksha_kalyana|0|tirthankar::
::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Magha Shukla 6::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::
::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Ashada Krishna 8::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::
::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::
::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::
::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar::

::jseblodend::::/jseblodend::

Post Author: JHC