Ananthanatha

::jseblod::tirthankar::/jseblod::
::tirthankar::1::/tirthankar::

::jseblod_tirthankar::tirthankara::/jseblod_tirthankar::
::fathers_name|0|tirthankar::Simhasena::/fathers_name|0|tirthankar::
::mothers_name|0|tirthankar::Lakshmimathi::/mothers_name|0|tirthankar::
::body_colour|0|tirthankar::Golden::/body_colour|0|tirthankar::
::birth_place|0|tirthankar::Ayodhya::/birth_place|0|tirthankar::
::family_of_birth|0|tirthankar::Ikshvaku::/family_of_birth|0|tirthankar::
::symbol|0|tirthankar::Porcupine::/symbol|0|tirthankar::
::sun_sign|0|tirthankar::Pisces::/sun_sign|0|tirthankar::
::life_span|0|tirthankar::30 lakh years::/life_span|0|tirthankar::
::height|0|tirthankar::50 Dhanush::/height|0|tirthankar::
::first_person_to_offer_food|0|tirthankar::Vishaka::/first_person_to_offer_food|0|tirthankar::
::period_of_medidation|0|tirthankar::2 years::/period_of_medidation|0|tirthankar::
::omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar:: ::/omniscience_attained_under_the_tree|0|tirthankar::
::ganadhara|0|tirthankar::Jayadhamare and other 50 members ::/ganadhara|0|tirthankar::
::muni|0|tirthankar::66000::/muni|0|tirthankar::
::aryika|0|tirthankar::62000::/aryika|0|tirthankar::
::shravaka|0|tirthankar::206000::/shravaka|0|tirthankar::
::shravika|0|tirthankar::414000::/shravika|0|tirthankar::
::chief_aryika|0|tirthankar::Sarvashri::/chief_aryika|0|tirthankar::
::chief_listener|0|tirthankar::Purushottama::/chief_listener|0|tirthankar::
::yaksha|0|tirthankar::Patala::/yaksha|0|tirthankar::
::yakshi|0|tirthankar::Ananthamathi::/yakshi|0|tirthankar::
::place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::Sammedagiri Swyamprabhakuta::/place_of_attaining_salvation|0|tirthankar::
::garbha_kalyan|0|tirthankar::Kartika Krishna 1::/garbha_kalyan|0|tirthankar::
::janma_kalyana|0|tirthankar::Jyeshta Krishna 12::/janma_kalyana|0|tirthankar::
::diksha_kalyana|0|tirthankar::Jyeshta Krishna 12::/diksha_kalyana|0|tirthankar::
::kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::Chaitra Krishna 15::/kevala_jnana_kalyana|0|tirthankar::
::nirvana_kalyana|0|tirthankar::Chaitra Krishna 15::/nirvana_kalyana|0|tirthankar::
::sectionid|0|tirthankar:: ::/sectionid|0|tirthankar::
::catid|0|tirthankar:: ::/catid|0|tirthankar::
::jseblodend_tirthankar::::/jseblodend_tirthankar::

::jseblodend::::/jseblodend::

Post Author: JHC