Regular Pictorial Cancellations

::jseblod::article::/jseblod::
::panel_article:: ::/panel_article::
::wysiwyg_introtext:: ::/wysiwyg_introtext::
::wysiwyg_fulltext::

Shravanabelgola (Kar.) 

573135 – Bahubali (From 02-11-77) 

Dharamasthala (Kar.) 

574216 – Jain Holy Place (From 02-01-89)

Badami (Kar.) 

587201 – Jain Caves (From 29-09-87) 

Pattadakal (Kar.) 

587221 – Jain Temple (From 30-09-87)

Khajuraho (M.P.)  

471606 – Jain Temples 

Ellora (Maha.) 

431102 – Jain Caves 

Palitana (Guj.)(2 Diff.)  

364270 – Jain Temples (From 27-02-86) 

Karkala (Kar.) 

574104 – Bahubali (From 05-02-91) 

Delwara ( Guj.) 

313202 – Jain Temples 

Khandgiri (Orissa) 

751030 – Jain Caves 

::/wysiwyg_fulltext::
::panel_article_details:: ::/panel_article_details::
::panel_article_params:: ::/panel_article_params::
::panel_article_meta:: ::/panel_article_meta::
::panel_end:: ::/panel_end::
::jseblodend::::/jseblodend::

Post Author: Sudhir Jain