Home » Dharamshalas » Tamil Nadu » Tirumalai (Arihantagiri) Dharmashala

Tirumalai (Arihantagiri) Dharmashala

Dharmashala Name – Acharya Sri Akalanka Vidyapeetha.

Dharmashala Address – Acharya Sri Akalanka Vidyapeetha, Sri Kshetra Arihantagiri Jain Math, Sri Kshetra Arihantagiri, Tirumalai, Polur Taluk,
Tiruvannamalai District, Tamilnadu – 606907.

Dharmashala Phone No. – 04181-244325, 09486050929, 09500231814, 0994475521

Bhojanashala Availability – Yes