Home » Dharamshalas » Uttar Pradesh » Varanasi

Varanasi

Dharmashala Name – Sri Parshwanath Digambar Jain Dharmashala.
Dharmashala Address – Sri Parshwanath Digambar Jain Dharmashala, Simhapur Post, Bhelpur, Varanasi – 392962.

Dharmashala Name – Maidagni Digambar Jain Dharmashala.
Dharmashala Address – Maidagni Digambar Jain Dharmashala,
Maidagni Chowk, Varanasi.