Home » Jainism in India » Madhya Pradesh » Khaniyadhana

Khaniyadhana

The world’s largest structure of Nandishwara Dweep is found at Khaniyadhana. Khaniyadhana is at a distance of 97 Kms from Shivpuri in Shivpuri District of Madhya Pradesh.

Address: Sri Panchmeru Nandishwara/Nandishwar Dweep Digamber Jain Temple, Khaniyadhana, Shivpuri District, Madhya Pradesh.

Photos by – Rushab Shah (Mumbai)