Home » ಕನ್ನಡ

ಕನ್ನಡ

ಉತ್ತಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಧರ್ಮ

ಉತ್ತಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಧರ್ಮ – ಜೈನಧರ್ಮದ ದಶಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿನ ಹತ್ತನೇ ಧರ್ಮದ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ವಿವಿಧ ಜೈನ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಗಾಥೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ.

ಉತ್ತಮ ಆಕಿಂಚನ್ಯ ಧರ್ಮ

ಉತ್ತಮ ಆಕಿಂಚನ್ಯ ಧರ್ಮ – ಜೈನಧರ್ಮದ ದಶಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಧರ್ಮದ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ವಿವಿಧ ಜೈನ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಗಾಥೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ.

ಉತ್ತಮ ತ್ಯಾಗ ಧರ್ಮ

ಉತ್ತಮ ತ್ಯಾಗ ಧರ್ಮ – ಜೈನಧರ್ಮದ ದಶಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಂಟನೇ ಧರ್ಮದ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ವಿವಿಧ ಜೈನ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಗಾಥೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ.

ಉತ್ತಮ ತಪೋ ಧರ್ಮ

ಉತ್ತಮ ತಪೋ ಧರ್ಮ – ಜೈನಧರ್ಮದ ದಶಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿನ ಏಳನೇ ಧರ್ಮದ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ವಿವಿಧ ಜೈನ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಗಾಥೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ.

ಉತ್ತಮ ಸಂಯಮ ಧರ್ಮ

ಉತ್ತಮ ಸಂಯಮ ಧರ್ಮ – ಜೈನಧರ್ಮದ ದಶಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿನ ಆರನೇ ಧರ್ಮದ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ವಿವಿಧ ಜೈನ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಗಾಥೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ.

ಉತಮ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ

ಉತ್ತಮ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ – ಜೈನಧರ್ಮದ ದಶಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿನ ಐದನೇ ಧರ್ಮದ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ವಿವಿಧ ಜೈನ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಗಾಥೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ.

ಉತ್ತಮ ಶೌಚ ಧರ್ಮ

ಉತ್ತಮ ಶೌಚ ಧರ್ಮ – ಜೈನಧರ್ಮದ ದಶಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಧರ್ಮ.

ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ದವ ಧರ್ಮ

ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ದವ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ನಿರಹಂಕಾರ ಧರ್ಮ – ಜೈನಧರ್ಮದ ದಶಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎರಡನೇ ಧರ್ಮದ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ವಿವಿಧ ಜೈನ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಗಾಥೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ.

ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾ ಧರ್ಮ

ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾ ಧರ್ಮ – ಜೈನಧರ್ಮದ ದಶಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಧರ್ಮದ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ವಿವಿಧ ಜೈನ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಗಾಥೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ.