Home » Dharamshalas » Karnataka » Bijapur

Bijapur

Dharmashala Name – Sahasraphani Parshwanath Digambar Jain Dharmashala.

Dharmashala Address – Sahasraphani Parshwanath Digambar Jain Dharmashala, Jath Marg, Darga, Bijapur – 586103

Dharmashala Phone No. – 08352-272871

Type of Rooms Available – Double Rooms, Dormitory

Bhojanashala Availability – Yes